Filarioz lenfatik

Vendredi 12 Septembre 2014

Salitasyon espesyal pou nou kap li atik sa a sou Filarioz lenfatik. Lè nou fini lil, nap konnen anpil bagay sou maladi a tankou : kilòt non li genyen? Kisa ki bay li? Ki siy kika pèmèt nou detekte li? kisa poun fè sin te gentan pran maladi a? kisa nou ta dwe fè poun pa atrape maladi a?

kilòt non maladi a?
maladi sa a gen plizyè non : elefanntiazis, maladi gwogrenn, maladi gwopye, maladi gwotete…


Kisa ki bay maladi a?
Jèm enfeksyon an soti nan yon ekip tivè kigen fòm won. Men, se moustik ki rele aedes oswa anofèl oswa kilèks ki transmèt li de yon moun ak yon lòt moun. kijan sa fèt? Yon Moustik rale kèk tivè nan san yon moun malad li te souse. Apresa, tivè yo tèlman grandi anndan marengwen an, yo vin ka rann moun malad. si menm marengwen sa a al mòde yon moun ki pat gen anyen, lap tou lage tivè won sa yo nan po moun nan.  tivè yo ale dirèk nan sistèm lenfatik la. Yo konn rete viv la soti 6 pou rive 8tan. Pandan tan sa a, yo konn arive miltipliye tèt yo an milyon. Sa pèmèt yo tou ap sikile nan san moun nan. Sesa ki kòz li febli sistèm defans kò a.

Ki siy kika pèmèt nou detekte li?
 Majorite moun kigen filaryoz lenfatik pa devlope okenn siy kikafèwè ke yo malad. Men gen de siy kap parèt kanmen lè maladi a dire lontan :
 • doulè nan lènn oubyen nan testikil
 • defwa, malad la konn gen lafyèv, dyare, lap touse epi santi souf li kout
   
  kisa poun fè sin te gentan pran maladi a?
   si nou te gentan pran maladi a, nou pa bezwen enkyete. Gen tretman pousa. Men kisa pou nou fè :
 • Pa okipe moun kap fawouche nou paske maladi pa tonbe sou pye bwa!
 • Lave kote ki anfle nan kò nou an  chak jou ak dlo pwòp ak savon
 • Toujou jwe men oubyen janm nou malad ladanl lan
 • Pran vitamin c
 • Manje legim ki gen fèr landan yo
 • Ale kay yon medsen poulka di nou kijan pounou bwè youn nan kalite konprime sa yo. Mwen vle pale de :
- Ivermectin
- Asid asetilsalisilik

Si maladi a gentan rive nan yon stad ki avanse, medsen an ap oblije transfere malad la nan sal chiriji. 

kisa nou ta dwe fè poun pa atrape maladi a?
fòk mwen di ke gen zòn an Ayiti moun yo plis frape ak maladi a tankou : lewogan, akayè, lenbe, etc. Men, menmsi poko gen vaksen  kontr filaryoz lenfatik la, gen bagay nou kafè pou nou pa atrape li. Men kèk nan yo :
 • Pran chak ane pandan 5 kan yon doz nan : Diethylcarbamazine (DEC) ou Albendazole
 • itilize moustikè
 • sèvi ak klimatizè
 • Bare pòt oswa fenèt nou ak twil
 • Itilize pwodui moustik sou tout pati nan kò nou ke moustik ka vin poze
 • Mete pantalon ak chemiz manch long
 • Jete dlo ki rete chita nan resipyan deyò yo
   
  An rezime, map konseye noufè tout sa nou wè ki lojik poun anpeche moustik pike nou.
   
  Kèm te debòde ak anpil jwa lèm tap prepare atik sa a pou nou. Mespereke lap itil nou. Mwa kap vini an, map pale nou de tibèkiloz.
   
  Auteur: Fritzson Michel, MD   

   

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégories

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !
 Créer un site
Créer un site