Tibèkilòz Pilmonè

Dimanche 12 Octobre 2014
1 commentaire

 
Bèl salitasyon pou nou tout kap li atik sa a sou Tibèkilòz Pilmonè. Lè nou fini lil, nap konnen anpil bagay sou maladi a tankou : kilòt non li genyen? Kisa ki bay li? Ki siy kika pèmèt nou detekte li? kisa poun fè sin te gentan pran maladi a? kisa nou ta dwe fè poun pa atrape maladi a?

kilòt non maladi a?
TB, Kanchèch, Zonbi, se kèk nan non yo bay moun kap soufri ak maladi Tibèkilòz la.

Kisa ki bay maladi a?
Se yon bakteri ki gen fòm yon tibaton ki rele basiy de Kòk ki bay moun li. Men, se mal manje ki okazyone maladi a antre sou nou pi fasil. Kijan sa fèt? Lè yon moun ki gen mikròb la touse, gen kèk nan mikròb sa yo ki tou vole soti nan bouch moun nan. Si enpe nan krache sa al tonbe nan bouch oswa nan tounen yon lot moun ki pat malad, enben, moun sa ap tou atrape maladi a.

Ki siy kika pèmèt nou detekte li?
 Maladi sa a kafè plis pase 6 mwa anndan nou sanl poko montre ankenn siy. Men, li gen pou li montreke lila kanmenm. Men kijan lap gen poul parèt:
 • nap plede vin chèch sou pye
 • nap pèdi gou bouch nou
 • chak nou kanpe nap anvi kouche tèlman nap santi nou fèb
 • nap touse lannwit kou lajounen
 • nap krache anpil. defwa konn gen kras san nan krache yo
 • gen nan nou, kò nou ap vin cho, men lannwit nap swe anpil
 • nap gen lestomak ak tèt fèmal
 • gen nan nou, moun lakay nou ap panseke se fè yap fè nou. 
   
  kisa poun fè sin te gentan pran maladi a?
Si nou sispèk youn oubyen plizyè nan siy mwen sot site anlè a, kouri vit al nan sant sante ki pipre lakay nou an.
Menmsi gen tretman pou tibèkilòz, maladi sa a konn vin konplike anpil, elikonn menm voye moun nan peyi san chapo. Men kisa pou nou fè:
 • Pa okipe moun kap fawouche nou paske maladi pa tonbe sou pye bwa!
 • pa al pèditan kay ougan. Ale dirèk nan yon sant sante
 • fè tout sa profesyonèl sante yo mande nou
 • jèm maladi sa a mal pou mouri, se poutètsa, tretman an kapab dire pou pipiti 6 mwa 
 • Doktè a ap di nou kijan pou nou bwè konprime sa yo:
- etambitol
- rifampisin
- izonyazid
- pirazinamid
- estreptomisin
- etc.

kisa nou ta dwe fè poun pa atrape maladi a?
Complexe Médical Fritzson Michel swiv ke gen anpil chofè  moto nan Latibonit kifè maladi a. tibèkilòz la konn parèt tou sou moun ki te enfekte ak enfeksyon moun konn pran nan fè sèks. Men, gen anpil bagay nou kafè pou nou pa atrape TB. Men kèk nan yo
 • bay timoun yo vaksen BCG lè yo gen 12 mwa daj. sa apfè yo gen 50% chans pou yo pa pran maladi a lè yo gran
 • toujou manje alè
 • byen dòmi
 • si nap viv bòkote oswa okipe moun kifè tibèkilòz, bare nen ak bouch nou. mete kachne

Mwen te kontan anpil prepare atik sa a pou nou. Mespereke lap itil nou. Mwa kap vini an map pale nou de anbakèfèmal.
 
Auteur: Fritzson Michel, MD   
 
 

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégories

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
 • Michel Rommel-Louis dit :
  21/10/2014 à 21h 06min

  Maladi sa a yo rele li tou lafyèv chofrèt. Nan kèk ka patikilye,moun yo konn gen lestomak fè mal ak p♪8di gou bouch yo. moun yo plis panse jiskisi se mò yo voye sou yo. Dè fwa,yo pa vle ale ka doktè. Se pou ta gen yon motivasyon sou itilizasyon medikaman yo plis ki kalite manje pou yo manje menm lò yo pa gen gwo kòk.

 •    Créer un site
  Créer un site